Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky slouží k tomu, aby obchodní vztahy se zákazníky měly právně závazný základ pro obě strany. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí českým právním řádem a těmito obchodními podmínkami.

Prodávající:
WEDOS, a. s.
Masarykova 1230
373 41  Hluboká nad Vltavou
IČ: 28070283 DIČ: CZ28070283
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1622

Kupující:
Kupující, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, (dále jen koncový uživatel) předá při zahájení obchodního vztahu prodávajícímu pouze své kontaktní údaje. Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
 
2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 
3. Objednání zboží

Zákazník prostřednictvím e-shopu učiní objednávku zboží, která obsahuje druh zboží, jeho množství, cenu, jméno a kontaktní údaje osoby odpovědné (oprávněné) za objednání a převzetí zboží, místo dodání a způsob vykládky. Tato objednávka je návrhem kupní smlouvy a zákazník jejím podáním stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a souhlasí s nimi. Na základě objednávky zašle prodávající na e-mail zákazníka přehled objednaného zboží s uvedením jeho druhu, množství a ceny. Tento přehled není závazný a konečná cena se může lišit s ohledem na případné změny cen na straně dodavatelů prodávajícího.

Objednání zboží může za zákazníka provést přímo prodávající a to na základě e-mailové nebo telefonické poptávky zákazníka. Na základě údajů podaných zákazníkem může prodávající vytvořit nezávaznou objednávku. Zákazníkovi je poté zaslána cenová kalkulace na jeho e-mail. Zákazník je povinen řádně překontrolovat soupis zboží s tím, že akceptací, tj. zaplacením této objednávky vyjadřuje svůj souhlas s konkrétním materiálem i těmito obchodními podmínkami.

Po odsouhlasení konečné ceny objednávky zákazníkem, mu bude na jeho e-mail odeslána  výzva k platbě, která obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.). Ceny mohou být změněny v závislosti na změně v množství objednaného zboží. Počet palet, které budou zákazníkovi fakticky účtovány, může být odlišný od původně objednaného počtu palet - zvýšené množství palet je prodávající oprávněn kupujícímu doúčtovat; totéž platí i pro vykládku palet. Termín dodání bude se zákazníkem sjednán telefonicky nebo e-mailem. Zaplacením kupní ceny zákazník závazně potvrzuje svou objednávku a uzavírá tak s prodávajícím kupní smlouvu, na jejímž základě se uskuteční dodání objednaného zboží.
 
4. Storno objednávky

Objednávku lze stornovat e-mailem, případně telefonicky.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, tj. do doby zaplacení. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.

Prodávající je oprávněn stornovat objednávku v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde ke zvýšení ceny zboží na straně dodavatele prodávajícího anebo pokud není schopen zboží za jím uvedenou cenu v danou chvíli dodat z jiných důvodů. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 5 pracovních dnů). Prodávající je rovněž oprávněn stornovat objednávku, nebyla-li platba za zboží provedena ve stanoveném termínu. Platba ze strany zákazníka se považuje za řádně uhrazenou v případě, že je nejpozději v den splatnosti (uvedený na faktuře) řádně a úplně připsána na účet prodávajícího.
 
5. Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány standardním způsobem v souladu s legislativou. Doporučujeme zákazníkům věnovat patřičnou pozornost převzetí zboží s ohledem na možné poškození a tím předejít případným nesrovnalostem. Bližší podmínky viz Reklamace.
 
6. Platební podmínky

Platba se provádí (po odsouhlasení podmínek objednávky, ceny za zboží, dopravu a manipulaci a termínu dodání) jedním z následujících způsobů:

 • předem na bankovní účet prodávajícího (účet u FIO banky),
 • platba při dodání, tzv. na dobírku (používá se jen u omezeného druhu zboží),
 • nákup na splátky u Home Credit

Cena je platná do doby splatnosti uvedené ve výzvě k platbě. Po této lhůtě splatnosti se cena zboží může změnit. To neplatí pro tzv. akční nabídky. Zde platí cena pouze do data uvedeného na internetových stránkách jako datum skončení akce.

V případě platby ze zahraničí je zákazník povinen uhradit částku v českých korunách. Při zadávání platby je zákazník rovněž povinen uvést platební symbol OUR. V případě platby v jiné měně či při zadání symbolu BEN je prodávající oprávněn rozdíl zákazníkovi doúčtovat.

  
7. Dodací podmínky

Zboží je expedováno zejména dle možností výrobce nebo dodavatele, dále dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího a to v co nejkratším možném termínu po závazném potvrzení objednávky kupujícím. K závaznému potvrzení objednávky ze strany kupujícího dochází po předchozím odsouhlasení termínu dodání, konečné ceny, způsobu a termínu dopravy, způsobu a formy platby, a to uhrazením kupní ceny na účet prodávajícího. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná nebo osoba pověřená. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Pokud si kupující v objednávce předem neobjedná u prodávajícího složení zboží z korby vozu, je povinen provést složení zboží vlastními silami a prostředky v co nejkratším čase.

Odmítne-li kupující převzít předmět plnění bezdůvodně, nese veškeré náklady spojené s dodáním zboží v plné výši.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů na jeho straně (např. v dohodnutém termínu není na místě dodání přítomen kupující nebo jím určená osoba nebo kupující není schopen uhradit kupní cenu, popř. není schopen složit zboží), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách. V závislosti na množství objednaného zboží může dojít k jejich změně. 

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky – zejména druh a množství zboží a neporušenost obalů podle přiloženého dodacího listu.

Pokud kupující bez výhrad potvrdí převzetí zásilky podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel.
 
8. Doprava 

Dopravu zboží zajišťuje prodávající. Cena za dopravu zboží a manipulaci s nákladem (množství palet a výše záloh na ně, vykládka hydraulickou rukou apod.) je stanovena podle skutečně vynaložených nákladů v souladu s podmínkami dodavatelů nebo dopravců, kteří zajišťují dodání zboží. Uvedené náklady na dopravu a manipulaci jsou zahrnuty do celkové ceny objednávky, která je uvedena ve výzvě k platbě (viz bod 3. Objednání zboží).

V případě, že je doprava zboží objednána s vykládkou a dopravu tak zajišťuje vozidlo s hydraulickou rukou, bude kupujícímu účtována vykládka i v případě, že při převzetí zboží samotnou vykládku odmítne a zboží vyloží vyloží vlastními silami.

V některých případech může být doprava zajišťována zdarma, například při větším množství objednaného zboží nebo je-li dodavateli prodávajícího zajištěna bezplatná doprava.

Při odběru plně naloženého kamionu může být cena zboží snížena, pokud kupující splní tyto podmínky:

 • odběr v množství plně naloženého kamionu
 • jedno místo nakládky a jedno místo vykládky na území ČR
 • příjezd na místo vykládky po zpevněné cestě
 • na místě bude vykládka zajištěna tak, aby její doba nepřesáhla jednu hodinu od příjezdu kamionu
 • na místě vykládky bude přítomna osoba oprávněná jménem kupujícího k převzetí zboží, jeho kontrole (množství, druh, jakost, stav palet) a potvrzení převzetí zboží na dodacím listu prodávajícího.

Plně naloženému kamionu odpovídá následující množství zboží: 

 • výrobky Porotherm - 18-20 palet nebo 24 tun 
 • výrobky Pichler - 24 palet nebo 24 tun - podle toho, co bude dřív dosaženo 
 • výrobky Heluz - 24 tun 18-20 palet 
 • výrobky H+H - auto s hydraulickou rukou 29 palet - 23 tun, auto bez hydraulické ruky 33 palet 
 • výrobky Ytong - 25 - 28 palet 
 • výrobky QPOR  21 palet nebo 24,8 tun 
 • výrobky KM Beta - 28 palet nebo 22 tun  

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující – koncový uživatel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží vrátit prodávajícímu. Před vrácením zboží kupující zašle e-mail se sdělením čísla faktury a data potvrzení objednávky, současně sdělí číslo účtu, na který chce vrátit uhrazenou částku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem a předem dohodnutým způsobem vrátí zpět odpovídající částku po odečtení náhrady prodávajícího za skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (zj. náklady na dopravu, manipulaci či balné). V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupeno od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět. Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání.
 
10. Používané doklady

 • Elektronická verze objednávky – vyplňuje kupující na www.vase-stavba.cz. Objednávka telefonická – v případě operativní potřeby již registrovaného kupujícího.
 • Potvrzení objednávky – výzva k zaplacení (odeslána na e-mail).
 • Vystavení daňového zálohového dokladu potvrzujícího přijetí úhrady na účet – pouze u platby předem (originál pro kupujícího, kopie prodávající).
 • Vystavení dodacího listu a jeho potvrzení kupujícím při převzetí zboží (originál a jedna kopie pro prodávajícího, kopie kupující).
 • Vystavení faktury – daňového dokladu, předání současně se zbožím nebo zaslání originálu kupujícímu po dodání zboží (originál kupující, kopie prodávající).

11. Paletové hospodářství

Naše společnost svoz palet nezajišťuje.

Zákazník si musí palety vrátit sám na své náklady a to buď do výrobního závodu - v takovém případě zákazníkovi vrátíme uhrazenou cenu palet mínus opotřebení, nebo si je vrátí sám do některé z výkupen palet. 

Paletové hospodářství se při účtování řídí platnými ceníky výrobců a dodavatelů prodávajícího, týká se to i poplatku za opotřebení.

Za palety je účtována zúčtovací cena. Nepoškozené, znovu použitelné palety lze vrátit do expedujícího závodu nebo do závodů tyto palety používající.

Lhůta pro vrácení palet je stejná jako u výrobců, obvykle je 12 měsíců, u některých výrobců 6 měsíců, u palet BESK 40 dnů. Při vracení je nutné předložit kopie daňových dokladů (nebo jejich čísla).

 • Porotherm
  Cena palety 200,- + 20 % DPH = 240,- Kč – při vrácení je poplatek za opotřebení 15 % z ceny palety
 • Pichler
  Cena palety 250,- + 20 % DPH = 300,- Kč – při vrácení je poplatek za opotřebení 15 % z ceny palety
 • Heluz
  Cena palety 200,- + 20 % DPH = 240,- Kč – poplatek za opotřebení 30 Kč + DPH = 36,- Kč
 • Ytong
  Cena palety 120,- + 20 % DPH = 144,- Kč– poplatek za opotřebení 20 Kč + DPH = 24,- Kč
 • KM Beta
  Cena palety 220,- + 20 % DPH = 264,- Kč– poplatek za opotřebení 20 Kč + DPH = 24,- Kč
 • Tondach
  Cena palety 260,- + 20 % DPH = 312,- Kč – poplatek za opotřebení 20 Kč + DPH = 24,- Kč
 • Bramac
  Cena palety 260,- + 20 % DPH = 312,- Kč - poplatek za opotřebení 30 Kč + DPH = 36,- Kč
 • BEST
  Cena palety 230,- + 20 % DPH = 276,- Kč - při vrácení je poplatek za opotřebení 20 % z ceny palety 
 • RIGIPS
  Cena palety 450,- + 20 % DPH = 540,- Kč
 • Presbeton
  Cena palety 260,- + 20 % DPH = 312,- Kč - při vracení je poplatek za opotřebení 25 Kč + DPH = 30,- Kč
 • BESK
  Cena palety 205,- Kč + 20 % DPH = 246,- Kč - palety se musí vrátit do 40 dnů do výrobního závodu Praskačka. Poplatek za balné, manipulaci a opotřebení palety činí 50,- Kč + DPH = 60,- Kč / paleta.
  Pokud zákazník již na počátku uvede, že si palety vrátí sám na své náklady v nějaké výkupně palet, bude mu u palet BESK účtováno pouze 120,- Kč + DPH = 144,- Kč za paletu.

 
12. Odpovědnost za správnost údajů

Vzhledem ke skutečnosti, že informace uvedené na webových stránkách jsou přebírány od třetích stran a mohou proto obsahovat nepřesnosti, nemůžeme bezvýhradně garantovat jejich informační hodnotu. Neneseme tedy odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout použitím informací z našich webových stránek.

13. Ochrana osobních údajů

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté společnosti WEDOS, a.s. za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www. stránkách společnosti Home Credit a.s.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.
 
14. Zákaznická podpora

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám k dispozici a v průběhu celého procesu obchodu Vám budeme nápomocni při řešení případných problémů.
 
15. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obecné podmínky reklamace

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen si dodané zboží důkladně prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

a) na e-mailovou adresu provozovatele info@vase-stavba.cz.
b) poštou na adresu provozovatele.

Kupující je povinen uvést:

a) číslo objednávky.
b) doložit doklad o vlastnictví zboží (faktura, daňový doklad).
c) nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.

Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládán dodací list (popř. faktura, daňový doklad), který může sloužit zároveň jako záruční list, pokud tento není přiložen. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího (přepravního) listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím (přepravním) listem a skutečně dodaným zbožím nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen podat ihned písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu případná pozdější reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

a) Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

b) Je-li závada odstranitelná u zákazníka či v autorizovaném servisu, bude vada bezplatně odstraněna, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Zboží musí být v původním obalu a v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé položce musí být připojena kopie dodacího listu a přesný popis závad a četnost výskytu.

c) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškození zboží při přepravě (nutno řešit s dopravcem),
 • neodborné instalace, zacházení či obsluhy nebo použití zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem ,
 • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci nebo jiného porušení technologické kázně,
 • poškození zboží přírodními živly,
 • poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s technologickými či jinými podmínkami uvedenými v dokumentaci,
 • poškození zboží nesprávným zapojením nebo zapojením do sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Reklamační podmínky

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky a případné vady neprodleně uplatnit u prodávajícího, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Doporučení pro přejímání zásilek

Při převzetí zboží je v zájmu kupujícího pečlivě si překontrolovat obsah zásilky, na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nebude brán zřetel. Podepsáním dodacího listu kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku.

Vzhledem k tomu, že dopravu Vámi objednaného zboží ve většině případů zajišťuje třetí osoba, dodržujte následující postup:

 • Při dodání zboží si pečlivě zkontrolujte stav zboží. Je-li vše v pořádku, potvrďte převzetí zboží podepsáním dodacího (přepravního) listu. Jeho podepsáním vyjadřujete souhlas s tím, že zboží bylo dodáno bez vad a v množství, které je uvedeno v dodacím listu.
 • Má-li zboží jakékoli vady v okamžiku dodání nebo nesouhlasí druh nebo množství, je nutné tyto skutečnosti poznamenat na dodacím (přepravním) listě. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.
 • Pokud nebudou zaznamenány informace o vadách na dodacím (přepravním) listě, reklamační řízení nebude zahájeno.

Poslední aktualizace stránky: 17.08.2011
Stavebniny

Celkem nabízíme 32633
různých produktů
Garance nejnižší ceny

Nákup on-line

Nákup na splátky

On-line pojištění

Pojistěte svůj dům, byt, stavbu a domácnost proti před nečekanými událostmi, živelní události, krádeži nebo loupeži.

Online pojištění nemovitosti
Online pojištění domácnosti

Kontakt

Nákupní košík

Košík je prázdný

Přihlášení zákazníka

Váš e-mail:

Vaše heslo:
registrace zákazníka

Doporučené zboží

ASKO Cannes
Cannesod
3957,50

Prohlížené zboží

Aktuality

  Akční nabídky

  WEDOS.cz

  Nejlevnější
  domény v ČR!

  Nejprodávanější
  hosting v ČR!

  Nejvýhodnější
  Virtuální a dedikované servery.

  WEDOS.cz

  WEDOS Disk

  NOVINKA:
  WEDOS Disk je velkokapacitní datové úložiště pro vaše zálohy, archivy a další soubory, včetně synchronizace a sdílení.

  Nikdy již nepřijdete o své oblíbené fotografie, dokumenty, e-maily a různé další soubory, které máte ve svém PC nebo mobilním telefonu.

  WEDOS Disk